Cách vietnamITworks.com hoạt động .

vietnamITworks.com là 1 sàn hổ trợ miễn phí doanh nghiệp tìm kiếm nhân sự IT và hổ trợ nhân lực IT tìm được việc làm phù hợp.
Sàn đặt ra lộ trình cho đến khi tìm được sự kết nối phù hợp giữa doanh nghiệp và nhân lực IT là hoàn thiện quá trình nâng cao kinh nghiệm cho nhân lực IT bằng các công việc từ xa và doanh nghiệp có thể tạm thời sử dụng sự hổ trợ từ xa trực tiếp từ các nhân lực IT.

Copyright ProBox © 2010. All Rights Reserved